Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 4/21) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav (KLASA: 944-01/21-01/17, URBROJ: 2196/01-02-21-1 od 22. rujna 2021. godine), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav


I. PREDMET PRODAJE
Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara u Gospodarskoj zoni Dunav i to zemljište ili dijelovi zemljišta na k.č. br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i dio 17, upisano u zemljišnoknjižne uloške broj: 11386, 9937, 8440, 9850 i 9946 sve u k.o. Vukovar, a prikazano u grafičkom prikazu prijedloga parcelacije Gospodarske zone Dunav pojedinačno kako slijedi:

R.br.

Oznaka parcele/dio k.č.

Veličina parcele/m2

Katastarska općina

1

Parcela redni broj 1

91.392,87

k.o. Vukovar

2

Parcela redni broj 2

121.151,35

k.o. Vukovar

3

Parcela redni broj 3

92.879,84

k.o. Vukovar

4

Parcela redni broj 4

78.990,30

k.o. Vukovar

5

Parcela redni broj 5

13.546,87

k.o. Vukovar

6

Parcela redni broj 6

13.537,69

k.o. Vukovar

7

Parcela redni broj 7

13.538,10

k.o. Vukovar

8

Parcela redni broj 8

13.543,88

k.o. Vukovar

9

Parcela redni broj 9

17.040,00

k.o. VukovarSukladno interesu investitora moguća je i prodaja manjih dijelova idejnih parcela kao i spajanje idejnih parcela u veće parcele.

Grafički prikaz prijedloga parcelacije Gospodarske zone Dunav bit će objavljen uz Natječaj na internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, a ponuditelji ga mogu dobiti na uvid i sukladno odredbi točke XII. ovog Natječaja.

Nekretnine se prodaju u svrhu privođenja gospodarskoj namjeni (I – proizvodna namjena) utvrđenoj Generalnim urbanističkim planom Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 5/07, 4/12, 11/15 i 12/18).

Nekretnine se kupuju prema načelu „viđeno-kupljeno“ te se ne priznaju naknadni prigovori na njihovu kvalitetu i kvantitetu.

II. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE
Nekretnine koje su predmet prodaje prodaju se putem javnog prikupljanja ponuda u zatvorenim omotnicama, a javni natječaj se objavljuje u „Vukovarskim novinama“ i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara. Javni natječaj će biti otvoren do popunjenja Gospodarske zone Dunav ili do opoziva istog.

III. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA
Početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđena je procjembenim elaboratom izrađenim od ovlaštenog procjenitelja i iznosi: 68,81 kn/m2.

Grad Vukovar pridržava pravo promjene cijene s promjenom tržišnih uvjeta, a navedena cijena vrijedi do opoziva.

IV. JAMČEVINA
Uz prijavu na javni natječaj svi ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u visini 20% od početne cijene zemljišta. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005, model 24, poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.

Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad Vukovar će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od konačne Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Najpovoljnijem ponuditelju koji je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, jamčevina se neće vratiti, kao ni u slučaju raskida ugovora do kojeg dolazi ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u propisanom roku.

V. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije,
2. sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije,
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

VI. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI

1.

Popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku Natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr)

2.

Preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske

3.

Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude

4.

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta

5.

Financijska izvješća za protekle tri godine. Iznimno, ponuditelji koji su osnovani i djeluju kraće od šest mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva (novoosnovana društva/obrti), uz svoju ponudu nisu dužni podnijeti financijska izvješća za posljednje tri godine, već samo bilancu i račun dobiti i gubitka (ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude).

6.

BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude)

7.

Poslovni plan za narednih pet godina s projekcijom financijskih izvještaja, a koji sadrži detaljan plan ulaganja u materijalnu imovinu s planiranim iznosima ulaganja i vremenom planirane nabave, iznos ukupnog ulaganja, naznaku djelatnosti koja se namjerava obavljati u objektu nakon izgradnje objekta te broj zaposlenih.

8.

Idejni projekt (idejni opis, površinu i lokaciju objekta u kojeg se namjerava izvršiti ulaganja)

9.

Određenje konkretnog dijela građevinskog zemljišta (prostora buduće građevinske parcele) ili samostalne zemljišne čestice za koju se natječe

10.

Podatke o odgovornoj osobi ponuditelja

11.

Dokaz o broju zaposlenih na dan podnošenja ponude – izdaje HZMO

12.

Potvrdu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vukovaru, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude 

13.

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja ponude

14.

Ovjerenu i potpisanu izjavu Izjavu o primljenim državnim potporama (ukoliko ponuditelj želi koristiti povlaštenu cijenu zemljišta)

15.

Dokaz o uplati jamčevine

16.

Presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj

Napomena:
Na zahtjev nadležnog tijela Grada Vukovara, investitor je dužan dostaviti i druge podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti ponude.
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo poništiti Natječaj ili njegov dio u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

VII. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz Natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke III. ovoga Natječaja. Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnjijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog Natječaja.

VIII. ODREDBE O UVJETIMA ZA POVLAŠTENU CIJENU ZEMLJIŠTA I DRUGE OLAKŠICE

Povlaštena cijena zemljišta
Investitor/kupac može ostvariti potporu, odnosno povlaštenu cijenu zemljišta u vidu umanjenja kupoprodajne cijene zemljišta, ukoliko se kupoprodajnim ugovorom obveže na ispunjavanje sljedećih kriterija:

- za umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 30%
a) da će na kupljenom zemljištu izvršiti ulaganje u visini iznad 500.000,00 € (uključujući povlaštenu cijenu kupljenog zemljišta)
i/ili
b) zaposliti 1 (jednog) zaposlenog radnika na 1.000 m2 zemljišta za novoosnovane tvrtke, odnosno povećati zapošljavanje radnika za 1 (jedan) na svakih 1.000 m2 za postojeće poslovne subjekte

- za umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 60 %
a) da će na kupljenom zemljištu izvršiti ulaganje u visini iznad 2.000.000,00 € (uključujući povlaštenu cijenu kupljenog zemljišta)
i/ili
b) otvoriti najmanje 30 novih radnih mjesta

- za umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 80 %
a) da će na kupljenom zemljištu izvršiti ulaganje u visini iznad 5.000.000,00 € (uključujući povlaštenu cijenu kupljenog zemljišta)
i/ili
b) otvoriti najmanje 50 novih radnih mjesta.

Druge olakšice

Umanjenje komunalne naknade:
Obveznici plaćanja komunalne naknade koji izgrade objekt gospodarsko-poslovne namjene u Zoni V. definiran Generalnim urbanističkim planom grada Vukovara, za plaćanje komunalne naknade oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za izgrađeni objekt od dana izvršnosti uporabne dozvole odnosno od dana početka korištenja nekretnine ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole i to:
- u prvoj godini 100%
- u drugoj godini 50% i
- u trećoj godini 25%.

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa:
Obveznik komunalnog doprinosa koji na području Grada Vukovara gradi građevinu gospodarsko-poslovne namjene oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti.

Sustav potpora i olakšica investitorima u Gospodarskoj zoni Dunav realizirat će se kroz sustav potpora male vrijednosti utvrđenih Zakonom o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) i važećom uredbom Europske unije, dio koje glasi: Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. g. i 972/2020 od 2. srpnja 2020. g. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1 i 215/3), maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 €, odnosno za poduzetnika koji se bavi cestovnim prijevozom tereta za najamninu i naknadu, ista ne smije biti veća od 100.000,00 €, uključujući i potporu za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni.

Ukoliko bi utvrđena potpora svojim iznosom premašivala iznos de minimis potpore, tada će se utvrditi potpora u razmjernom dijelu, koji ne premašuje iznos de minimis potpore.

IX. PRAVA I OBVEZE KUPCA/INVESTITORA
Investitoru koji je kupio zemljište na temelju ovog Natječaja, zabranjeno je otuđenje kupljene nekretnine ili nekog njezinog dijela, bilo kojim pravnim poslom, na vrijeme od pet (5) godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Uz uvjet ispunjenja svih obveza i uvjeta pod kojim je ostvario poticaje, investitoru se može dopustiti otuđenje nekretnine i prije isteka navedenog roka, o čemu odluku donosi gradonačelnik.

Investitoru je zabranjeno opterećenje predmetne nekretnine u korist trećih osoba bilo kojim pravnim poslom (osnivanje prava građenja, založnog prava, služnosti ili bilo kojeg drugog tereta), osim iznimno, ako je za osnivanje pojedinog tereta u korist treće osobe prethodno ishodio pisanu suglasnost gradonačelnika.

Zabrane iz stavka 1. i 2. ove točke upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda na rok od pet (5) godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ugovor o kupoprodaji mora sadržavati odredbu da Grad Vukovar dopušta investitoru uknjižbu prava vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde Grada Vukovara o isplati ugovorene kupoprodajne cijene.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, u slučaju da se u postupku ishođenja odobrenja za građenje formira građevna čestica, investitor uknjižbu prava vlasništva na svoje ime na novoformiranu građevnu česticu temelji na kupoprodajnom ugovoru i dodatku istom ugovoru, koji će biti sklopljen nakon formiranja građevne čestice i potvrde Grada Vukovara o isplati kupoprodajne cijene.

Kupoprodajni ugovor mora sadržavati odredbu da investitor može od nadležnog tijela ishoditi odobrenje za građenje na predmetnom zemljištu i graditi na temelju tog odobrenja.

Nakon uknjižbe prava vlasništva investitora na svoje ime na novoformiranoj građevnoj čestici, Grad Vukovar će na predmetnoj nekretnini u svoju korist izvršiti uknjižbu prava zaloga u visini kupoprodajne cijene zemljišta uvećane za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu i javnobilježničke, odnosno sudske troškove.

U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora, investitor je dužan vratiti predmetnu nekretninu Gradu Vukovaru, bez prava na bilo kakvu naknadu ili obeštećenje za uložena sredstva.

Investitor zadržava pravo sa sobom uzeti materijal i stvari koje je ugradio u nekretninu, ako se one mogu odvojiti, a da se time ne uništava sami objekt odnosno nekretnina. Ukoliko se ugovor raskida zbog krivnje investitora, Grad Vukovar može u roku 30 dana od dana raskida ugovora pozvati investitora da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove ili to može o trošku investitora izvršiti Grad Vukovar.

U slučaju raskida ugovora zbog krivnje investitora uslijed neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom, investitor dozvoljava Gradu Vukovaru da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši upis neograničenog i bezuvjetnog prava vlasništva i prava korištenja predmetne nekretnine na ime Grada Vukovara u zemljišnim i drugim javnim knjigama u kojima se upisuje vlasništvo ili posjedovno stanje na nekretninama. Činjenica da investitor nije ispunio ugovorne obveze u rokovima i na način određen ugovorom dokazuje se aktom upravnog tijela Grada Vukovara nadležnog za gospodarstvo.

U svakom slučaju, Grad Vukovar zadržava pravo na naknadu štete (materijalne i nematerijalne) koja mu je postupanjem investitora nastala.

Prodaja zemljišta po kupoprodajnoj cijeni
Kupoprodajna cijena zemljišta predstavlja najveću ponuđenu cijenu zemljišta postignutu na javnom natječaju, a koja ne može biti manja od početne cijene zemljišta iz točke III. ovoga Natječaja. Investitor može kupiti zemljište po toj cijeni pod uvjetom da u roku od tri (3) godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora završi objekt te isti stavi u funkciju (što podrazumijeva ishođenje uporabne dozvole i početak poslovanja u tom objektu).

Utvrđuje se da je završetak objekta i stavljanje u funkciju u roku od tri godine bitan sastojak kupoprodajnog ugovora, stoga ukoliko investitor ne završi objekt i ne stavi ga u funkciju u ugovorenom roku, ugovor se smatra raskinutim te je investitor dužan vratiti predmetnu nekretninu Gradu Vukovaru, a Grad Vukovar će zadržati 40% iznosa koji je već uplaćen na ime kupoprodajne cijene. Ostatak uplaćenog iznosa na ime kupoprodajne cijene Grad Vukovar će vratiti investitoru u roku 30 dana od dana raskida ugovora, bez obveze Grada Vukovara da isplati investitoru bilo kakvu drugu naknadu ili obeštećenje za uložena sredstva. Stranke nadalje navedeni iznos od 40% kupoprodajne cijene smatraju štetom koju trpi Grad Vukovar te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete, jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu.

Prodaja zemljišta po povlaštenoj cijeni
Investitor za ostvarivanje poticaja u vidu smanjenja kupoprodajne cijene zemljišta (30%, 60% i 80%) mora ispuniti sljedeće ugovorne obveze:
- u roku od godine (1) dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu za objekt koji planira raditi te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koja mu je nužna za gradnju;
- u roku od dvije (2) godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora izvršiti ulaganje u objekt u visini od minimalno 10% od vrijednosti ukupnog predviđenog ulaganja sa PDV-om, a sve sukladno ugovorenom troškovniku radova;
- u roku od tri (3) godine od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora završiti objekt (ishoditi uporabnu dozvolu) te isti staviti u funkciju;
- početak poslovanja mora biti realiziran u roku od tri (3) godine od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a popunjavanje novootvorenih radnih mjesta mora biti realizirano u roku od jedne (1) godine od dobivanja uporabne dozvole za izgrađeni objekt;
- najmanje 70 % novozaposlenih radnika mora biti sa prebivalištem na području Grada Vukovara, a ako prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje takve radne snage nema na području Grada Vukovara, investitor treba dokumentirati da je prioritet pri zapošljavanju dao nezaposlenim osobama s područja Vukovarsko - srijemske županije;
- novootvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno dvije (2) godine od dobivanja uporabne dozvole za izgrađeni objekt.

Sve obveze navedene u prethodnom stavku moraju biti ispunjene kumulativno. Ako investitor, uslijed objektivnih okolnosti i ne svojom krivnjom, ne ispuni ugovorene obveze i uvjete za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni u navedenim rokovima, Grad Vukovar može, odlukom gradonačelnika, odobriti produženje roka za ispunjenje naprijed navedenih uvjeta i to najduže na rok od godine dana.

Ako istekom gore navedenih rokova za ispunjenje ugovornih obveza i uvjeta za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, upravno tijelo Grada Vukovara nadležno za gospodarstvo utvrdi kako investitor nije ispunio koji od kriterija propisanih kao uvjet za dobivanje poticaja, Grad Vukovar će u roku od najkasnije 6 mjeseci od isteka propisanih rokova pisanim putem obavijestiti investitora da zahtijeva od investitora ispunjenje kupoprodajnog ugovora u cijelosti u daljnjem roku od 30 dana od dana kada mu je Grad Vukovar uputio pisanu obavijest.

Utvrđuje se da je ispunjenje ugovornih obveza i uvjeta za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni u ugovorenom roku bitan sastojak kupoprodajnog ugovora, stoga ukoliko investitor ne ispuni ugovorne obveze i uvjete za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni u ugovorenom roku, ugovor se smatra raskinutim, a investitor je dužan vratiti predmetnu nekretninu Gradu Vukovaru te je dužan Gradu Vukovaru nadoknaditi štetu u sljedećim iznosima:
1. ako je investitor kupio zemljište po povlaštenoj cijeni uz umanjenje ponuđene kupoprodajne cijene od 30%, iznos naknade štete koju trpi Grad Vukovar iznosi 70% ponuđene kupoprodajne cijene
2. ako je investitor kupio zemljište po povlaštenoj cijeni uz umanjenje ponuđene kupoprodajne cijene od 60%, iznos naknade štete koju trpi Grad Vukovar iznosi 80% ponuđene kupoprodajne cijene
3. ako je investitor kupio zemljište po povlaštenoj cijeni uz umanjenje ponuđene kupoprodajne cijene od 80%, iznos naknade štete koju trpi Grad Vukovar iznosi 100% ponuđene kupoprodajne cijene.

Stranke nadalje navedene iznose od 70%, 80% i 100% ponuđene kupoprodajne cijene smatraju štetom koju trpi Grad Vukovar te isti ugovaraju kao paušalizirani iznos naknade štete (liquidated damages) te se stranke odriču obveze dokazivanja stvarno nastale štete, jer je istu u vrijeme zaključenja ugovora nemoguće utvrditi u novčanom ekvivalentu, bez obveze Grada Vukovara da isplati investitoru bilo kakvu drugu naknadu ili obeštećenje za uložena sredstva.

Grad Vukovar će na ime isplate naknade štete zadržati iznos koji je već uplaćen na ime kupoprodajne cijene, a ostatak iznosa naknade štete Grad Vukovar će naplatiti putem zadužnica.

Grad Vukovar će na predmetnoj nekretnini izvršiti uknjižbu prava zaloga u visini kupoprodajne cijene zemljišta (najveća ponuđena cijena) uvećane za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu i javnobilježničke, odnosno sudske troškove. Založno će pravo Grad uknjižiti na rok od pet (5) godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora, protekom kojeg vremena se navedeno založno pravo briše, pod uvjetom ispunjenja svih uvjeta i kriterija pod kojima su investitoru dodijeljeni poticaji. Uz uvjet ispunjenja svih obveza i uvjeta pod kojima je ostvario poticaje, na zahtjev investitora istome se može dopustiti brisanje upisanog založnog prava i prije isteka navedenog roka, o čemu odluku donosi gradonačelnik.

X. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE
Nakon što Povjerenstvo za raspolaganje zemljištem u Gospodarskoj zoni Dunav dostavi Gradonačelniku prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem u ime Grada Vukovara sklopit će gradonačelnik Grada Vukovara najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u tom roku, smatra da je odustao od sklapanja ugovora.

Grad Vukovar neće potpisati ugovor o kupoprodaji zemljišta po povlaštenoj cijeni prije nego od investitora primi zadužnicu na iznos razlike između iznosa uplaćene kupoprodajne cijene i iznosa naknade štete propisanih u točki IX. ovoga Natječaja, kao jamstvo da će investitor ispuniti ugovorne obveze i uvjete za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni u ugovorenom roku.

Zadužnica mora biti valjana i naplativa do ugovorenih rokova za ispunjenje ugovornih obveza i uvjeta za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, a vratit će se investitoru uz uvjet ispunjenja svih obveza i uvjeta pod kojima je ostvario poticaje.

Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora uplatiti preostali iznos ugovorene kupoprodajne cijene zemljišta umanjen za iznos uplaćene jamčevine, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara, u suprotnom se Ugovor raskida.

 

XI. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude se mogu podnositi od trenutka objave Natječaja pa sve do zatvaranja ili opoziva Natječaja.
Pisane ponude s traženom dokumentacijom ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar uz napomenu: „Ponuda/Prijava za Natječaj za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav - ne otvaraj“.

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude u pisarnici Grada Vukovara, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.
Otvaranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo za raspolaganje zemljištem u Gospodarskoj zoni Dunav. Povjerenstvo svakih mjesec dana u prostorijama Grada Vukovara obavlja pregled pristiglih ponuda na javni natječaj do 15. i do 30. dana u mjesecu, utvrđuje sposobnost ponuditelja i na temelju ocjene i analize ponuda utvrđuje prijedlog odluke za prodaju, koju upućuje gradonačelniku.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Ponuditelji se upućuju na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije s internetske stranice Grada Vukovara: www.vukovar.hr. Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:00-14:00 sati na adresi Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 19, putem adrese elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te na broj telefona 032/456-573, a putem tih kontakata je moguće dogovoriti i pregled predmetnih nekretnina.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 944-01/21-01/17
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 22. rujna 2021. godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

GRAFIČKI PRIKAZ PRIJEDLOGA PARCELACIJE