Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 080-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-6
Vukovar, 6. listopada 2021. godine

Na temelju odredbe članka 20. stavka 4. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u ″Narodnim novinama″ broj 103/21 dana 24. rujna 2021. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

a) za pročelnika/cu Upravnog odjela za opće poslove
1. Sanja Tokić

b) za pročelnika/cu Ureda gradonačelnika
1. Ivana Mujkić

c) za pročelnika/cu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje
1. Darko Dimić

d) za pročelnika/cu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
1. Josip Paloš

e) za pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo
1. Kristina Bilić
2. Josip Takač

II. Pisano testiranje održat će se 12. listopada 2021. godine (utorak) u gradskoj vijećnici Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, s početkom u 8,00 sati za sve kandidate navedene u točki I. ovoga Poziva.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Svaki točan odgovor boduje se sa 0,5 bodova. Ukupno je moguće ostvariti najviše 10 bodova.

Testiranje traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara.

III. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju u 10,00 sati istoga dana provest će se intervju u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednica Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja
Marina Vlajčić, mag.iur.