POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-01/21-01/9
URBROJ: 2196/01-7-21-9
Vukovar, 08. listopada 2021.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine radi upravljanja aktivnostima u okviru projekata obuhvaćenih Intervencijskim planom Grada Vukovara, na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata (1 izvršitelj/ica), u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljenog dana 27. rujna 2021. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj Internet stranici Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Krstić Velečković Melita
2. Đerić Vina
3. Bardić Klara
4. Modic Šabić Andrijana


II.
Podnositeljima prijava koje nisu pravodobne i uredne ili koje ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju bit će upućena pisana obavijest.

III.
Pisano testiranje održat će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u petak 15. listopada 2021. godine, s početkom u 08:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta (osobnu iskaznicu, putovnicu i sl.) te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu.
Pisano testiranje sastojat će se od 20 pitanja.
Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 0,5 boda.
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj Internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

IV.
Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 09:30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana u 10:00 sati s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju provesti intervju u zgradi gradske uprave.

V.
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj Internet stranici Grada Vukovara.

 

Predsjednik povjerenstva
Branko Knežević