Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 080-01/21-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-11
Vukovar, 12. listopada 2021. godine

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u ″Narodnim novinama″ broj 103/21 dana 24. rujna 2021. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje

 

RANG-LISTU KANDIDATA

 

I. Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata provedene dana 12. listopada 2021. godine utvrđuje se rang-lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

a) za pročelnika/cu Upravnog odjela za opće poslove
1. Sanja Tokić – 19,5 bodova

b) za pročelnika/cu Ureda gradonačelnika
1. Ivana Mujkić – 19,5 bodova

c) za pročelnika/cu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje
1. Darko Dimić – 20 bodova

d) za pročelnika/cu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
1. Josip Paloš – 19,5 bodova

e) za pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo
1. Kristina Bilić – 20 bodova

II. Rang-lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara.

 

Predsjednica Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja
Marina Vlajčić, mag.iur.