Temeljem članka 47. stavak 3. točke 4. Statuta Grad Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18., 2/18.- pročišćeni tekst i 7/19.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup prodajnih mjesta (klupa) na gradskoj tržnici Vukovar

Članak 1.
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar (Olajnica 20, Vukovar) radi prodaje na malo poljoprivrednih i drugih proizvoda.
Prodajna mjesta podijeljena su prema vrsti robe koja se prodaje na:
A. zelena tržnica (prodajna mjesta broj 1 do 70),
B. tržnica za ostale proizvode- zanatski proizvodi i proizvodi domaće radinosti, cvijeće i svijeće, odjeća i obuća, plastiku i metal (prodajna mjesta broj 71 do 100),
C. prodajna mjesta (rashladne vitrine) u zatvorenom dijelu tržnice- za mlijeko i mliječne proizvode mjesta, jaja, suhomesnate proizvode i sl. ( brojevi 1-14.)
Plan prodajnih mjesta objavljen je na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr i na oglasnoj ploči Gradske tržnice Vukovar.

Članak 2.
Prodajna mjesta iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na rok od 1 godine, uz mogućnost produženja bez provedbe javnog natječaja.
Početne cijene mjesečne zakupnine iznose:
a) 180,00 kn za prodajna mjesta broj 4, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 42, 44-48, 50, 52-56, 58-60, 62-64, 66-68, 70-72, 74-76, 87-90, 92-95 i 97-100;
b) 315,00 kn za prodajna mjesta broj 1-3, 5, 6, 9, 11, 12, 15-19, 21, 22, 25, 27, 28, 31-35, 37, 38, 41, 43, 49, 51, 57, 61, 65, 69, 73, 77-86, 91 i 96;
c) 360,00 kn za prodajna mjesta broj 1-16.

Članak 3.
Pravo prijave na Natječaj imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za mjesto za koje se natječu, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Vukovaru, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

Članak 4.
Prijavitelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine i uplaćuje se posebno za svako prodajno mjesto, ako prijavitelj podnosi više prijava.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 - OIB
Prijavitelju koji ne uspije na natječaju uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem prijavitelju po zaključenju ugovora o zakupu.
Prijavitelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pravo na zaključenje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Članak 5.
Pisana prijava mora sadržavati:

 1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište prijavitelja, naznaku djelatnosti koju namjerava obavljati na prodajnom mjestu,
 2. presliku obrtnice ili presliku rješenja u Upisnik OPG-a (uz presliku zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta) ili presliku rješenja o upisu u Upisnik dobavljača sadnog materijala ili presliku rješenja o upisu u Evidenciju domaćih radinosti, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
 3. dokaz o uplati jamčevine,
 4. oznaku (broj) prodajnog mjesta za koji se ponuditelj natječe,
 5. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovar, u izvorniku)
 6. IBAN prijavitelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine,
 7. izjavu prijavitelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 15 dana od dana natjecanja te da će u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu.

Članak 6.
Pisane prijave s pripadajućim dokazima i prilozima prijavitelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Prijava na natječaj za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Vukovar"
Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u tisku.
Usmeno nadmetanje za zakup poslovnog prostora održati će se 17. prosinca 2021. godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama gradske tržnice Vukovar. Pravo na sudjelovanje na nadmetanju imaju prijavitelji čije su prijave zaprimljene do trenutka usmenog nadmetanja i sadrže sve propisane priloge.
Usmene ponude mogu isticati ponuditelji, osobe ovlaštene za zastupanje ili punomoćnici (punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika). Prije početka dražbe ponuditelji su dužni dokazati svoj identitet i ovlast za zastupanje. Najpovoljnija ponuda je ona sa najvišim ponuđenim iznosom zakupnine.
Prednost kod zakupa prodajnog mjesta ima:

 1. osoba koja je dala ponudu za više prodajnih mjesta,
 2. dosadašnji zakupnik prodajnog mjesta u gradskoj tržnici Vukovar,
  uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

Članak 7.
Pisana odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim prijaviteljima koji su sudjelovali na usmenom nadmetanju, u roku od 8 dana od dana usmenog nadmetanja, a ugovori o zakupu biti će zaključeni u roku od 15 dana od dana usmenog nadmetanja.

Članak 8.
Prodajna mjesta za koja ne pristigne ponuda dati će se u dnevni ili mjesečni zakup prvom ponuditelju koji ispunjava uvjete iz natječaja po sljedećim cijenama:
a) 10,00 kn/ dnevno ili 200,00 kn/mjesečno za prodajna mjesta broj 4, 7, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 36, 39, 40, 42, 44-48, 50, 52-56, 58, 60-64, 66-68, 70-72, 74-76, 87-90, 92-95 i 97-100,
b) 15,00 kn/dnevno ili 350,00 kn/mjesečno za prodajna mjesta broj 1-3, 5, 6, 9, 11, 12, 15-19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 33-35, 37, 38, 41, 43, 49, 51, 57, 59, 65, 69, 73, 77-86, 91 i 96
c) 50,00 kn/dnevno ili 400,00 kn/mjesečno za prodajna mjesta-rashladne vitrine broj 1-16.

 

Članak 9.
Ovaj Natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, a obavijest o njemu u jednim dnevnim novinama.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 032 638 699 ili osobno u zgradi Gradske tržnice Vukovar.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/19-02/5
URBROJ: 2196/01-02-21-2
Vukovar, 22. studenog 2021.


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

PRIKAZ RASPOREDA KLUPA...