POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA:112-06/21-01/1
URBROJ:2196/01-1-21-12
Vukovara, 9. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:
1. Mihaela Blažević 15,5 bodova
2. Marko Josipović 13 bodova
Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica povjerenstva
Sanja Tokić