Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara  („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 3/16) i članka 14. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6 od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u  zakup poslovnih prostora uPoduzetničkom inkubatoru Vukovar

Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar)

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene:

OZNAKA PROSTORA

POVRŠINA (m2)

NAMJENA PROSTORA

Lokal br. 1

56,55

PODUZETNIČKI INKUBATOR  VUKOVAR

Djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja, usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i sl., proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje , pakiranje proizvoda, ostale uslužne djelatnosti

II. OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

Pravo na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Ima status poduzetnika početnika i/ili inovatora,
 • Ima sjedište/prebivalište na području grada Vukovara,
 • Obavlja jednu ili više sljedećih djelatnosti:
 • djelatnost iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja,
 • usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije, digitalne grafike, multimedije i slično,
 • proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje,
 • ostale uslužne djelatnosti,
 • pakiranje proizvoda.

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena ma razvoj gospodarstva ( gospodarsko interesno udruženje, klaster i slično).
Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, zahtjev poduzetnika koji ne zadovoljava uvjete iz ovog članka može se prihvatiti ukoliko Poduzetnički inkubator raspolaže slobodnim prostorom za koji poduzetnici nisu iskazali interes u redovnom postupku prijema.
Odluku o prijemu donosi Upravitelj programa.
Iznimno više korisnika može dijeliti zajednički prostor u slučaju da svi zadovolje uvjete za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora. Na Javni poziv podnose zajedničku prijavu.
U slučaju da njihova prijava  bude prihvaćena, sa svakim poduzetnikom zaključiti će se Ugovor.
U slučaju da poduzetnik koji zadovoljava uvjete za ulazak u Poduzetnički inkubator podnese zahtjev za konkretni poslovni prostor, unatoč tome što isti površinom premašuje njegove potrebe,  s istim se može zaključiti Ugovor, međutim, ukoliko se tijekom korištenja tog prostora prijavi poduzetnik koji zadovoljava uvjete i koji je zainteresiran za dijeljenje tog poslovnog prostora s postojećim korisnikom, zainteresiranom poduzetniku se može dopustiti dijeljenje poslovnog prostora, te će se s njim zaključiti Ugovor, a s postojećim korisnikom će se zaključiti dodatak Ugovoru kojim će se modificirati uvjeti korištenja poslovnog prostora u budućem razdoblju.

III. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 • proizvodi / usluge koje kandidat namjerava proizvoditi / pružati predstavljaju tehnološko poboljšanje i napredak u odnosu na druga poznata rješenja,
 • obavljanje proizvodne djelatnosti koje ne generiraju štetne utjecaje,
 • obavljanje djelatnosti vezane za ICT sektor,
 • broj zaposlenika,
 • kreativne usluge u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, digitalne grafike, multimedije i slično,
 • ostali kriteriji prema važećim propisima o podupiranju osjetljivih skupina.

IV.  UVJETI ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA

 • Poslovni prostori daju se na subvencionirani zakup na razdoblje u trajanju od tri godine.
 • Na zahtjev zakupnika, ugovorni odnos nakon tri godine u Poduzetničkom inkubatoru iznimno se može produžiti do tri godine zakupniku koji obavlja specijaliziranu deficitarnu djelatnost.

V.  ZAKUPNINA I NAKNADE

 • Zakupnina u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar iznosi 12 kn/m2 mjesečno.
 • Za prvih šest mjeseci korištenja zakup se ne plaća, a za drugih šest mjeseci plaća se 25% tržišne cijene. Za drugu godinu zakup se plaća 50 % tržišne cijene, a za treću godinu 75 % tržišne cijene.
 • U osnovnu cijenu zakupa poslovnog prostora uključeno je korištenje čajne kuhinje, sanitarnih prostora, tuševa, sale za sastanke, besplatan uredski namještaj za jedno radno mjesto i klimatizacija te usluge poslovnog savjetovanja, primanja i slanja faksa, primanja pošte, korištenje interneta, marketinško predstavljanje na internet stranici Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora (video nadzor, protupožarna zaštita, protuprovalna zaštita, kontrola prolaza, evidencija radnog vremena), besplatno parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar.
 • Poduzetnici koji zaključe ugovor o zakupu poslovnog prostora, imaju pravo i na korištenje zajedničkih prostorija i instalacija  Poslovno-inovacijskog centra BIC-Vukovar. Za  redovno tehničko održavanje, čišćenje hodnika, zajedničkih prostorija i sanitarnih čvorova, zajedničku potrošnju električne energije, vode, grijanja zajedničkih prostorija, poduzetnicima se obračunava mjesečna naknada u iznosu od 3,80 kn/m2 zakupljenog poslovnog prostora, računajući od dana sklapanja ugovora.
 • Za zakupljene poslovne prostore poduzetnici snose sve režijske troškove, i to: za toplinsku energiju, električnu energiju i potrošnju vode i plina (prema ispostavljenim računima pružatelja usluge ovisno o stvarnom utrošku za pojedini poslovni prostor).
 • Poduzetnici plaćaju i naknade za komunalne usluge i ostala davanja u skladu sa važećim propisima za pojedini poslovni prostor.

VI.   NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

 • Ponude s propisanom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u „Vukovarskim novinama“ te na web stranicama www.vukovar.hr, www.vgz.hr, www.bic-vukovar.hr, na adresu: Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, s naznakom “Prijava na javni poziv za BIC-Vukovar - ne otvaraj”
 • U slučaju da više poduzetnika podnosi zajedničku prijavu za isti poslovni prostor, osim navedene dokumentacije koju podnose svi poduzetnici, podnose i potpisanu međusobnu suglasnost o zajedničkom korištenju poslovnog prostora.
 • U slučaju da za pojedine poslovne prostore nije iskazan interes ili po dovršetku postupka poslovni prostori ostanu slobodni, Javni poziv za poslovne prostore raspoložive za zakup ostaje otvoren sve do popunjenja istih.

VII.  SADRŽAJ PONUDE

 1. Registrirani poslovni subjekt:
 • popunjen zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra)
 • skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
 • izjavu da ukoliko njegova ponuda za zakup bude prihvaćena, da će u rokovima iskazanim u ponudi za zakup započeti s obavljanjem djelatnosti i provesti nova zapošljavanja (na propisanom obrascu)
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja(ne stariju od 30 dana)
 • potvrda Grada o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja( ne stariju od 30 dana)
 • dokaz o broju zaposlenih ( izdaje HZMO, ne starija od 30 dana)
 • dokaze kojim se dokazuje broj zaposlenih na području Grada Vukovara ( JOPPD obrazac, ne stariji od 30 dana)
 • BON- 2 (ne stariji od 30 dana)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje čini jednog poduzetnika, ovjerene pečatom i potpisane od strane ovlaštenje osobe za zastupanje.
 1. Poduzetnik početnik koji još nije obavio registraciju:
 • popunjen zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu)
 • potvrda porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne stariju od 30 dana),
 • potvrda Grada o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i da se podnositelj prijave pridržava rokova plaćanja (ne starija od 30 dana),
 • izjavu da će u slučaju prihvaćanja njegovog zahtjeva za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u roku od 1 (jednog) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora i da će, ukoliko njegov zahtjev za korištenjem poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. može zatražiti i drugu dodatnu dokumentaciju prije donošenja odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup.

VIII.  DONOŠENJE I OBJAVA ODLUKE TE SKLAPANJE UGOVORA

 • Nepravodobne i nepotpune ponude se neće razmatrati
 • Zadržava se pravo poništenja ovog natječaja, kao i pravo ne izbora niti jednog ponuditelja
 • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude
 • S odabranim ponuditeljem zaključuje se ugovor o zakupu poslovnih prostora kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Ugovor se sačinjava kao javnobilježnička isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu, a sve troškove solemnizacije ugovora snosi poduzetnik.
 • Rok za zaključenje ugovora je 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o odabiru ponude
 • Uz ugovor o zakupu poduzetnik je obvezan priložiti bjanko zadužnicu koja pokriva iznos 3 mjesečne zakupnine bez subvencija
 • Ukoliko poduzetnik ne pristupi zaključenju ugovora u naprijed navedenom roku, smatra se da je povukao ponudu

IX.  PRESTANAK ZAKUPA

 • Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o zakupu poslovnih prostora bez obzira na njegove odredbe o trajanju, dostavom pisanog otkaza s otkaznim rokom od 30 dana.
 • Vukovarska gospodarska zona d.o.o. može raskinuti ugovor o zakupu poslovnih prostora i prije isteka roka na koji je zaključen uz slučaj kada se poduzetnik ne pridržava uvjeta zakupa, kada se poduzetnik ne pridržava pravila ponašanja u BIC-Vukovara, kućnog reda te svojim ponašanjem remeti radnu atmosferu drugima, odnosno narušava ugled BIC-Vukovara te kada poduzetnik prestane obavljati djelatnosti ili se pokrene postupak stečaja ili likvidacije.

X.  KONTAKT

Informacije o Javnom pozivu te dogovor oko razgledavanja poslovnih prostora zatražiti na  adresi Vukovarska gospodarska zona d.o.o., Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, ili na tel: 098/ 281 873, 099/467 1779 ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

 

                                                                                   Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

                                                                                    Direktor:

                                                                                     Davor Foriš