R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA:  112-02/22-01/1
URBROJ: 2196-1-6-22-15
Vukovar,  20. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za gospodarstvo i turizam na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog dopusta, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, dana 4. siječnja 2022. g. i na službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

 

O B A V I J E S T

o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju, održanom dana 20. siječnja 2022. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

IVANA DIR

7,5

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Oglasa dana 20. siječnja 2022., s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, ured br. 6, I. kat, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Ova obavijest se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa