R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA:  112-02/22-01/1
URBROJ: 2196-1-6-22-16
Vukovar,  20. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik za gospodarstvo i turizam na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog dopusta, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Vukovar, dana 4. siječnja 2022. g. i na službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, utvrđuje i objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA

prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario sljedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime

Br. bodova

1.

IVANA DIR

17

     

Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa