POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJAZA PRIJEM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/22-01/3
URBROJ: 2196-1-22-15
Vukovar, 15. veljače 2022. godine

 

Na temelju članka 19. Stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19),
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu vježbenika/ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši referent za obrazovanje, u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 14/2022, dana 02. veljače 2022. godine, na službenoj web stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje

 

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

 

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. MAJA MOR
2. JOVANA ŠAHOVIĆ
3. ZVJEZDAN MILETA
4. LORA BEGOVIĆ
5. DANIJELA GALIĆ
6. IVANA ROŠIĆ

II.

Pisano testiranje održat će se u gradskoj vijećnici Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, dana 22. veljače (utorak) 2022. godine s početkom u 09:00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 0 do 10).
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

III.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10:30 sati, istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima, koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi Gradske uprave.

IV.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Vukovara i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:
Kristina Bilić, dipl. iur.