OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
MARKA MARULIĆA 2
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-02/22-01/2
URBROJ: 2188-107-01-22-1
Vukovar, 17. veljače 2022. godine

                       

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13. 152/14, 07/17, 68/18.,98/19), članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre, ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, Tihomir Hideg objavljuje natječaj sa sljedećim sadržajem:

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

(1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme, 40 sati tjedno, mjesto rada Vukovar)

 

Uvjeti : Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi    (NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/12,86/12126/1294/13. 152/14, 07/17 i 68/18..89/19,64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/19., 75/20)

Na natječaj potrebno je priložiti:

  • prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
  • životopis,
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
  • dokaz o državljanstvu (preslika)
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ( ne starije od dana objave natječaja)
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ( ne starije od dana objave natječaja)

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole

Kandidati su dužni dostaviti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Blage Zadre i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a traje od 17. veljače 2022. godine do  25. veljače 2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE, MARKA MARULIĆA 2, 32010 VUKOVAR  u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem  mrežne stranice Osnovne škole Blage Zadre http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/, najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom .

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema čl. 21.stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

                                                  

Ravnatelj

Tihomir Hideg, prof.