REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
Marka Marulića 2,  32010 Vukovar
KLASA: 112-02/22-01/3
URBROJ: 2188-107-01-22-1
Vukovar, 17. veljače 2022. godine

 

NATJEČAJ za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Blage Zadre, Vukovar

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, raspisuje

 

 NATJEČAJ

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u

Osnovnoj školi Blage Zadre, Vukovar

 

I.

OPĆI PODACI:

 Broj pomoćnika u nastavi: 1 (jedan)

Mjesto rada: Osnovna škola Blage Zadre, Vukovar

Radno vrijeme: 5 sati dnevno, 25 sati tjedno (nepuno radno vrijeme)

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (najdulje do kraja nastavne 2021./2022. godine)

 II.

UVJETI:

- Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

- Da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeći opći uvjet:

 • Punoljetnost

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:1

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu (javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, odnosno služba.

 III.

OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI:

Poslovi pomoćnika u nastavi su:

 • Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,
 • Potpora u kretanju,
 • Potpora pri uzimanju hrane i pića,
 • Potpora u obavljanju higijenskih potreba,
 • Potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,
 • Suradnja s učiteljima/nastavnicima i vršnjacima učenika u razredu te
 • Poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

IV.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:

 Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 V.

ODABIR KANDIDATA:

 Ravnatelj odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora.

 VI.

UGOVORNI UVJETI:

 S odabranim pomoćnikom u nastavi škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojem će pomoćnik u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan učioničkih aktivnosti.

 VII.

POSTUPAK PRIJAVE:

 Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 • Zamolba (navesti kontakt telefonski broj)
 • Životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije/udruge/tvrtke, te trajanje)
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o državljanstvu
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije o od dana objave ovog natječaja)
 • Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od dana objave ovog natječaja)
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Blage Zadre, Vukovar, da njegove osobne podatke obrađuje u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

 Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar

 Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

VIII.

DOSTAVA PRIJAVA:

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Blage Zadre,

Marka Marulića 2, 32010 Vukovar za naznakom „za natječaj“

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, dana 17.2.2022. godine i traje do 25.2.2022. godine.

 

Ravnatelj:

Tihomir Hideg, prof.