Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , članka 59. Statuta  (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01), članka 27. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 601-02/20-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-20-04) ,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 52. sjednici održanoj 16.02.2022. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/22-05-3/04, URBROJ:2196-1-12-05-22-01) o raspisivanju

N  A  T  J E  Č  A  J A
za izbor i imenovanje RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR II

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 Uvjeti:

 •  za ravnatelja/icu  može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 37. Zakona o   

predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), odnosno osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja,

 •  uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 52/00, 56/00), odnosno potpuno vladanje srpskim jezikom i ćiriličnim pismom koji će se utvrditi provjerom,
 • radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19).

         Uz vlastoručnu potpisanu prijavu (zamolbu), na natječaj je potrebno priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana

    objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  

    (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19),

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od dana

    objave natječaja) sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i     

    obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19),

 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

    dobrobiti djeteta (ne stariju od dana objave natječaja) sukladno članku 25. stavka 9. i 10. 

    Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19).

 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji budu izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19),  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN  157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužan je  dostaviti dokaze iz stavka  1. članka 103. navedenog Zakona.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj šalju se poštom ili se osobno donosi poslodavcu u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vukovar II

K. A. Stepinca 46, Vukovar

s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  - ne otvarati“

Natječaj se objavljuje dana  22. veljače 2022. godine u Glasu Slavonije, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Vukovara ( https://www.vukovar.hr/ ), mrežnim stranicama Vrtića ( http://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/natjecaji.php ) i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i trajat će  do 02.03.2022. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpisane, nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Vukovar II, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Dječji vrtić Vukovar II s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Upravno vijeće provest će razgovor (intervju) sa svrhom provjere stručne sposobnosti s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja u skladu s epidemiološkim mjerama. O terminima razgovora i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji).

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i ukoliko bude potrebno, datuma rođenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

  Marina Vlajčić, mag. iur.

______________________________

KLASA: 112-01/22-02/07

URBROJ: 2196-1-12-05-22-01

U Vukovaru, 16. veljače 2022.