R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-02/22-01/6
URBROJ: 2196-1-6-22-14
Vukovar, 1. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN ), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 53/22 dana 6. svibnja 2022. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, utvrđuje i objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

BOJAN BABIĆ

19,5

2.

TANJA SEGEDI SAMARDŽIĆ

18

Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

 Povjerenstvo
za provedbu Javnog natječaja