DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2196/1-13-04-23-33

Vukovar, 18. travnja 2023.

         

Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. te članka 37.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22.), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Službeno glasilo broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) te članka 61. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-02/18-01/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-2 od 22. ožujka 2018., Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-02/21-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-21-19 od 8. prosinca 2021. i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-07/23-01/01, URBROJ: 2196/1-13-04-23-01 od 3. siječnja 2023., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj 5. sjednici održanoj 18. travnja 2023., raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječjeg vrtića Vukovar I

 

 

 • jedan (1) izvršitelj/ica za rad na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 37. stavka 1.,  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 2. stavka 1. točka 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 133/97.).

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik broj 10/97.,107/07. i 94/13.).

Za ravnatelja/ice dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u neovjerenoj preslici:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • razvojni plan s aktivnostima i ciljevima za mandatno razdoblje
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97 i 4/98)
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci),
 • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o državljanstvu

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Izabrani kandidat je dužan sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a prije potpisivanja ugovora o radu, utvrditi zdravstvenu sposobnost. Ukoliko kandidat to odbije, ili bude zdravstveno nesposoban, izabrat će se sljedeće rangirani kandidat.

Opis poslova za radno mjesto ravnatelja sadržan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar I, objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića: https://www.djecjivrticvukovar1.hr/dokumenti/zakonski-akti-i-akti-vrtica/

U skladu s člankom 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) prijaviti se mogu kandidati oba spola koji ispunjavaju uvjete. Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 121/17.), uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavi i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje može naći na internetskoj stranici resornog Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i, uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja, priložiti dokaz o invaliditetu sukladno članku 9. stavak 2. i stavak 3. odnosno dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (pravni akt o prestanku radnog odnosa: odluka, obavijest, sporazum), sukladno stavku 18. i stavku 19. ovog Zakona.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f stavak 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95. i 108/96. - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, broj 82/01. i 94/01. - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, broj 103/03. i 148/13.), pod uvjetom da nema kandidata koji ostvaruju prednost temeljem ZOPHBDR, uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Natječaja, obvezni su priložiti i dokaz o priznatom statusu prednosti (potvrda nadležnog Ureda državne uprave) te pisanu izjavu da predmetno pravo već nisu ostvarili prilikom zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Vukovar I kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i datuma rođenja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava putem mrežne stranice i oglasne ploče Dječjeg vrtića Vukovar I.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

 

Natječaj će biti objavljen dana 26. travnja 2023. u javnom glasilu Narodne novine, na službenim stranicama Grada Vukovara, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar I i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.

 

                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                               Kristina Bilić