Temeljem Odluke o prodaji trajekta „Golubica“ KLASA: 406-06/23-01/3, URBROJ: 2196-1-02-23-6 od 02. svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju trajekta „Golubica” u vlasništvu Grada Vukovara


1. PREDMET PRODAJE
Prodaje se trajekt „Golubica“. Prema podacima iz „Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu“ broj 2005712/2014300 izdane od Hrvatskog registra brodova ( HRB ), osnovni podaci o brodu su: brod „Golubica“ je trajekt, najveće duljine 25,63 m, najveće širine 9,47 m, najvećeg gaza 1, 00 m. Najveća istisnina broda je 76,96 m³, a najveća nosivost 22,09 t i 25 putnika.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE
Predmetno plovilo prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

3. KUPORODAJNA CIJENA
Početna kupoprodajna cijena za plovilo iz točke 1. Ovog natječaja iznosi 73.150,00 eura/ 551.148,67 kn ( fiksni tečaj konverzije 1€ =7,53450 kn ). PDV nije uračunat u cijenu, obvezu plaćanja istog snosi kupac.
4. JAMČEVINA
Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pismenih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti predmeta prodaje. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7706 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude jamčevina će se odabranom ponuditelju vratiti nakon potpisa Kupoprodajnog ugovora, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.

5. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU


Pravo sudjelovanja imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

6. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr),

2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske,
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
5. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja
prema: a) državnom proračunu (potvrda Porezne uprave),
b) gradskom proračunu (potvrda Upravnog odjela za financije i nabavu Grada
Vukovara),
6. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene
jamčevine,
7. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena,
sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te
da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

7. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovog natječaja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku kupoprodajnu cijenu za trajekt, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

 

8. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE
Nakon što Povjerenstvo utvrdi i predloži najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju trajekta „Golubica“ u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj“

Javno otvaranje ponuda održat će se 15. svibnja 2023. godine u 09.00 sati u prostorijama Grada Vukovara, uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona: 032/456-563.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

10. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-563.
Pregled trajekta „Golubica“ može se izvršiti od 02. do 09. svibnja 2023. uz prethodnu najavu na broj telefona 032/456-563.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-06/23-01/3
URBROJ: 2196-1-02-23-7
Vukovar, 02. svibnja 2023 godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.


OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ