Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. i članka 67. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22 ) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju Turističkog vlaka u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 406-06/22-01/14, URBROJ: 2196-1-02-23-24 od 3. srpnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju Turističkog vlaka
u vlasništvu Grada Vukovara

 

1. PREDMET PRODAJE
Prodaje se Turistički vlak koji se sastoji od radnoga stroj i 3 priključna vozila-vagona za prijevoz putnika i to kako slijedi:
-Turistički vlak, radni stroj, višebojan, broj šasije UA2PAS41VOC100209, duljine 4250 mm, širine 1800 mm, visine 2450 mm, zapremina motora 2998 cm2, snaga motora 130 kW, dizel,
- STS Fun train, vagon za prijevoz putnika, broj sjedećih mjesta 20, zatvoren, višebojan,
broj šasije VA9STA002S0STS244, duljine 5000 mm, širine 1800 mm, visine 2550 mm,
- STS Fun train, vagon za prijevoz putnika, broj sjedećih mjesta 18, zatvoren, višebojan,
broj šasije VA9STA002S0STS245, duljine 5000 mm, širine 1800 mm, visine 2550 mm,
- STS Fun train, vagon za prijevoz putnika, broj sjedećih mjesta 20, zatvoren, višebojan,
broj šasije VA9STA002S0STS 246, duljine 5000 mm, širine 1800 mm, visine 2550 mm,
neregistriran, u voznom stanju.

Turistički vlak se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno“, te se kupac odriče prava pobijati ugovor po osnovi skrivenih ili bilo kojih drugih nedostataka predmetnog vozila.
Sva porezna i druga davanja idu isključivo na teret kupca.

2. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE
Predmetna vozilo prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Vukovara.

3. KUPORODAJNA CIJENA
Početna kupoprodajna cijena za motorno vozilo iz točke 1. Ovog natječaja iznosi 41.932,15 EUR (bez PDV-a).
PDV se obračunava i navodi u kupoprodajnom ugovoru, a snosi ga kupac.

 

4. JAMČEVINA
Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pismenih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti predmetnog vozila. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN HR7525000091851800005 model 24 poziv na broj 7706 – OIB ponuditelja.
Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se vratiti odabranom ponuditelju nakon potpisa Kupoprodajnog Ugovora, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.

5. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:
1. sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;
2. sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije;
3. sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

6. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr),
2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske,
3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
5. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja:
- prema državnom proračunu (potvrda Porezne uprave)
- prema gradskom proračunu Gradu Vukovaru (uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara), a koje ne smiju biti starije od dana objave ovog javnog natječaja,
6. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
7. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Napomena:
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

7. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovog natječaja.
Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

 

8. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE
Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 8 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.

 

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar
"Ponuda za Natječaj za prodaju Turističkog vlaka u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj“

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. srpnja 2023. godine, u 8,30 sati u prostorijama Grada Vukovara, uz obaveznu prethodnu najavu na broj telefona: 032/456-562.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

10. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 13, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-590.
Pregled Turističkog vlaka može se izvršiti uz prethodnu najavu po dogovoru, pozivom na gore navedeni broj telefona.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-06/22-01/14
URBROJ: 2196-1-02-23-25
Vukovar, 3. srpnja 2023 godine

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE...