Republika Hrvatska
Osnovna škola Antuna Bauera
Augusta Šenoe 19, 32 000 Vukovar
KLASA: 112-01/23-02/31
URBROJ: 2196-1-3-01-23-1
Vukovar, 22. kolovoza 2023. godine

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 151/22) i Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“ u okviru Europskog socijalnog fonda plus i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., ravnatelj Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar, raspisuje

NATJEČAJ
za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Antuna Bauera, Vukovar

Broj pomoćnika u nastavi: 1 (jedan)

Mjesto rada: Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar, Područna Škola Petrovci,
Bana Josipa Jelačića 1 Petrovci.

Radno vrijeme: 22 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad: djelomično/u visini cijene karte linijskog gradskog prijevoza ovlaštenog gradskog prijevoznika

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine
2023./2024.

I. UVJETI

– završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
– nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,
- završeno osposobljavanje u trajanju od najmanje 20 sati koje je najmanje sadržavalo sljedeće elemente programa:
• osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
• karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
• podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
• suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
• prava učenika s teškoćama u razvoju.


II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.


III. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

IV. UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi, nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.


V. POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti sljedeće dokumente:


• životopis (vlastoručno potpisan, obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti radno mjesto PUN te ukoliko je primjenjivo podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
• obostranu presliku osobne iskaznice,
• uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca,
• potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati (ukoliko je primjenjivo)


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Osnovna škola Antuna Bauera zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizaciju i troškove edukacije snositi će Grad Vukovar.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Osnovna škola Antuna Bauera kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu (javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, odnosno služba.

VI. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora na temelju mišljenja i zapisnika stručnog povjerenstva putem provedene selekcije kandidata nakon obavljenih intervjua.

O mjestu i vremenu održavanja procjene i vrednovanja kandidata, kandidati će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili objavom na web stranici Osnovne škole Antuna Bauera.

VII. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose osobnom predajom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Osnovna škola Antuna Bauera
Augusta Šenoe 19
32 000 Vukovar

s napomenom

„Natječaj – POMOĆNIK U NASTAVI“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Antuna Bauera, Vukovar, da njegove osobne podatke obrađuje u svrhu provođenja natječaja za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar http://os-abauera-vu.skole.hr. , Najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar, dana 22. kolovoza 2023. godine. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Dodatni upiti i informacije na mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

RAVNATELJ

Zlatko Milić