REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
VUKOVAR
Petra Preradovića 40
OIB: 76776854248

Telefon centrala: 032/416-837
413-822, 414-966

e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 112-02/23-01/67
URBROJ: 2196-1-8-01-23-01

Vukovar, 22. kolovoza 2023. godine

Temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te suglasnosti osnivača Grada Vukovara, ravnateljica Osnovne škole Josipa Matoša, Vukovar, objavljuje


JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi
u Osnovnoj školi Josipa Matoša, Vukovar


Broj pomoćnika u nastavi: 9 (devet)

Mjesto rada: Osnovna škola Josipa Matoša, Vukovar

Radno vrijeme: minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika
s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad: djelomično /u visini cijene karte linijskog gradskog prijevoza ovlaštenog gradskog prijevoznika

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine
2023/2024


I. UVJETI

– završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
– nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,
- završenu edukaciju te stečene kompetencije za obavljanje posla pomoćnika u nastavi ILI
završeno osposobljavanje za poslove pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati koje je
najmanje sadržavalo sljedeće elemente programa:

• osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
• karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
• podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
• suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
• prava učenika s teškoćama u razvoju.


II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.III. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.IV. UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnicima u nastavi, po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.


V. POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

• životopis (vlastoručno potpisan, obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti preferiranu/e školu/e, navesti radno mjesto PUN, te ukoliko je primjenjivo podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
• obostranu presliku osobne iskaznice,
• uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca,

• elektronički zapis staža ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja

• dokaz o stečenim kompetencijama za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (potvrda ili
certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika ili potvrdu ili certifikat o
završenom osposobljavanju u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen
program edukacije (preslika).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Osnovna škola Josipa Matoša, Vukovar i Grad Vukovar zadržavaju pravo uvida u originale dokumenata.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizaciju i troškove edukacije snositi će Grad Vukovar.Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Osnovna škola Josipa Matoša, Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu (javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, odnosno služba.VII. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata nakon obavljenih intervjua.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Škole (http://www.os-jmatosa-vu.skole.hr )VIII. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Osnovna škola Josipa Matoša
Petra Preradovića 40
32 000 Vukovar

s napomenom:

„Prijava za obavljanje poslova PUN“.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja.

Natječaj je objavljen 22. 08. 2023. godine i traje do 30. 08. 2023. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Dodatni upiti i informacije na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ravnateljica:

Mirela Szabo, prof. defektolog