Republika Hrvatska

Osnovna škola Nikole Andrića

Voćarska 1, 32 000 Vukovar

KLASA: 112-02/23-01/09

URBROJ: 2196-1-4-23-1

Vukovar, 22. kolovoza 2023. godine

                Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ,90/11., 16/12., 86/12.,94/13. i 152/14., 07/17., 68/18.,98/19., 64/20. i 152/22.), i Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“ ravnateljica  Osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru  objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

u Osnovnoj školi Nikole Andrića

  

Broj pomoćnika u nastavi:    (4)  od toga:

- za učenike 4 razreda  – dva (2)

- za učenike 5 razreda  – jedan (1)

- za učenika 8. razreda – jedan (1)

Mjesto rada:  Osnovna škola Nikole Andrića

Radno vrijeme:  minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad: djelomično/u visini cijene karte linijskog gradskog prijevoza ovlaštenog gradskog prijevoznika

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najdulje do kraja nastavne godine 2023./2024.

I.

            1. UVJETI 

 • završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-       hrvatsko državljanstvo

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,

 • završeno osposobljavanje u trajanju od najmanje 20 sati koje je najmanje sadržavalo slijedeće elemente programa:

 

 • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,
 • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),
 • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),
 • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,
 • prava učenika s teškoćama u razvoju.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

II. 

            OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

                        Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,  suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu kao i poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

                Pomoćnik u nastavi pruža potporu jednom učeniku u jednom razrednom odjelu. 

III.

                DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

IV. 

                UGOVORNI UVJETI 

S odabranim pomoćnicima u nastavi, po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja nastavne godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

V. 

                POSTUPAK PRIJAVE 

                Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolba (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje, navesti radno mjesto PUN)
 • životopis (vlastoručno potpisan, ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
 • obostrana preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Osnovna škola Nikole Andrića zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizaciju i troškove edukacije snosit će Grad Vukovar.

            Podnošenjem prijave na ovaj poziv pristupnici daju privolu Školi za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

                Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Pronac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:  prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13.,152/14., 39/18. I 32/20.), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih ovjeta, priložiti I dokaz o invaliditetu ( javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invalidiitetom) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, odnosno služba.

VI. 

                ODABIR KANDIDATA

                Odabir kandidata za pomoćnika u nastavi izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata nakon obavljenog intervjua.

                O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili objavom na Internet stranici škole (http://os-nandrica-vu.skole.hr/skola/ploca)

               

VII.

DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose osobnom predajom u zatvorenoj omotnici  na sljedećoj adresi škole:

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE ANDRIĆA

32010 VUKOVAR  Voćarska 1

u vremenu od 8.00 do 15.00 sati                                            

s napomenom

„Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi “.

 

Rok za podnošenje prijava:  30. kolovoza  2023. godine do 15.00 sati. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Dodatni upiti i informacije na e-mail :   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

                                                                                              Ravnateljica škole:

                                                                                              Josipa Kotromanović Sauka