KLASA: 112-02/24-01/11
URBROJ: 2196-01-5-24-14
Vukovar, 29. travnja 2024. godine

Na temelju članka 20., stavka 4., podstavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, - uredba, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenik/ca radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za razvoj sustava unutarnjih kontrola i računovodstvo u Gradu Vukovaru Upravnom odjelu za financije i nabavu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 40 dana 5. travnja 2024. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:
1. Kristina Šlafhauzer, 19,0 bodova.

Rang lista se objavljuje na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.


Povjerenstvo za provedbu natječaja