POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA:112-02/24-01/12
URBROJ:2196-1-1-24-13
Vukovara, 6. svibnja 2024.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za poslove gradonačelnika, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, na određeno vrijeme, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

1. Tomislav Gottfried 19 bodova
2. Dominik Neferanović 15 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Predsjednica povjerenstva
Sanja Tokić