REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

u skladu s člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine" broj 94/13) objavljuje

OBAVIJEST

1. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine izrađen od tvrtke EKO MENADŽMENT d.o.o. za zaštitu okoliša, Antuna Akšamovića 7, 32100 Vinkovci, objavljen je na internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), dana 19. lipnja 2017. godine, a javnosti je dostupan i u prostorijama Gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured 6 - I. kat, svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 sati.

2. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrt Plana građani mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara uz izloženi nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara.

Primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara građani, udruge, tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe s javnim ovlastima mogu dati pismeno, na adresu Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar ili putem urudžbenog zapisnika Grada Vukovara.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

3. Rok za davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja je 40 kalendarskih dana od dana objave nacrta Plana.

4. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u navedenom roku, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara stručno obrađuje s Izrađivačem plana.

KLASA: 363-01/13-01/150
URBROJ: 2196/01-7-17-66
U Vukovaru , 19. lipnja 2017. godine

Privremeni pročelnik:
Dražen Čulig, dipl.ing.prom.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2023. godine