Temeljem članka 124. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV


Grad Vukovar obavještava građane nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Voćarska u Vukovaru, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 05. 11. 2020. godine, a izvoditi će ga službenici gradske uprave Grada Vukovara uz stručnu pomoć inženjera geodezije Snježane Rako, dipl. ing. geod., Zajednički geodetski ured Snježana Rako i Igor Mihelić, Kardinala Alojzija Stepinca 6, Vukovar.

Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu obaviti 19. veljače 2021. godine u vremenu od 10:00 – 11:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 15, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/55
URBROJ: 2196/01-02-21-5
Vukovar, 15. veljače 2021.


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.