Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o korištenju javnih površina („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljujeJAVNI POZIV


Za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova, ugostiteljskih kućica te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu prodaje suvenira, hrane i pića u okviru obilježavanja „Dan hrvatskih branitelja Vukovara“


Članak 1.


Zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova, ugostiteljskih kućica te zakup gradskih štandova za prodaju suvenira, hrane i pića na sljedećim lokacijama:
• Trg Republike Hrvatske na k.č. 1836/4 k.o. Vukovar
• ulica Dr. Franje Tuđmana (ispred Radničkog doma) na k.č. 7134 k.o. Vukovar


Članak 2.


Povodom obilježavanja „Dana hrvatskih branitelja Vukovara“ koji se održava 10. ožujka 2022. godine, određuje se početna cijena zakupa pokretnih štandova u vlasništvu Grada Vukovara u iznosu od 300,00 kuna po pokretnom štandu po danu na lokacijama iz članka 1. Ovog Javnog poziva.

Članak 3.


Povodom obilježavanja „Dana hrvatskih branitelja Vukovara“ koji se održava 10. ožujka 2022. godine određuje se početna cijena zakupa javne površine za postavljanje vlastitih štandova i ugostiteljskih kućica u iznosu od 30,00 kn/m2 po danu, na lokacijama iz članka 1. Ovog Javnog poziva.


Članak 4.


Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.


Članak 5.


Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.
Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:
1. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe sa adresom, OIB-om i kontaktima
2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3. Ponuđenu cijenu zakupnine
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 30 dana
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
7. Izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
8. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda,


Članak 6.


Prihvatit će se ponuda zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. S najpovoljnijim ponuđačem koji zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu javne površine smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.


Članak 7.


Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo.


Članak 8.


Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.


Članak 9.


Rok za podnošenje ponuda je 07. ožujka 2022. do 10,00 sati.
Članak 10.


Ponuda se dostavlja na adresu:
Grad Vukovar
Ured broj 1.
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
S naznakom:
„Za javni poziv za davanje za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova, ugostiteljskih kućica te zakup pokretnih gradskih štandova u vlasništvu Grada Vukovara u svrhu prodaje suvenira, hrane i pića u okviru obilježavanja „Dan hrvatskih branitelja Vukovara“ – NE OTVARAJ.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 363-01/22-02/7
URBROJ: 2196-1-02-22-3
U Vukovaru, 28. veljače 2022. godine


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.