Financiranje udruga

 

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu i sportskim manifestacijama Grada Vukovara za 2017. godinu

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području sporta i sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Odluku o početku postupka realizacije programa "18. studenoga - Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991."

Podsjetnik neprofitnim organizacijama o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja

Na temelju točke II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture (KLASA:402-01/16-01/7, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 21. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara 21. ožujka 2016. godine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

Na temelju članka II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar (KLASA:402-03/16-01/1, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 8. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar