Natječaji

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donosi Odluku o poništenju Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-komunalni redar.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/35, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 07. lipnja 2021. godine

Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u projektu Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh II“, a u okviru Poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - referent komunalni redar.

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ broj: 3/16) i članka 14. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6 od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. raspisuje  N A T J E Č A J  za davanje u zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar)

Upis djece u programe

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, Povjerenstvo objavljuje rang listu prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Natječaj Odgojitelj/pripravnik

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/14, URBROJ: 2196/01-02-21-8 od 07. travnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda