Natječaji

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje natječaj za obavljanje poslova  ODGOJITELJ (m/ž)-jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje temeljem članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 –pročišćen tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i Odluke KLASA: 944-15/21-01/36, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 11. kolovoza 2021. godine Natječaj za davanje u zakup pokretnih kućica u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje na javnim površinama

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/27, URBROJ: 2196/01-02-21-10 od 19. srpnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Natječaj

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, Povjerenstvo objavljuje rang listu prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donosi Odluku o poništenju Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent-komunalni redar.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/35, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 07. lipnja 2021. godine