Natječaji

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) („Narodna novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.- u nastavku teksta: ZSN), pročelnik službe- upravitelj vlastitog pogona Grada Vukovara raspisuje Javni natječaj

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodna novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.- u nastavku teksta: ZSN), pročelnik službe- upravitelj vlastitog pogona Grada Vukovara raspisuje Javni natječaj

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup prostora u suterenu Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 118/20 dana 28. listopada 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 118/20 dana 28. listopada 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje...

Na temelju odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/15, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 4. studenog 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje...

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene...

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 118/20, dana 28. listopada 2020. godine i na službenoj web-stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, donosi Odluku o djelomičnom poništenju Javnog ntječaja

Na temelju članka 47. stavak 3. točke 2. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 03/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.