Natječaji

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za provedbu EU projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup stupova janve rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa.

Objavljuje se natječaj radi osnivanja prava građenja, koje će biti osnovano na zemljištu površine 70.000 m2, na južnom dijelu k.č. broj 17 k.o. Vukovar, upisano u zk.ul.br. 9946 k. o. Vukovar, koje će biti formirano kao građevinska parcela sukladno aktu nadležnog upravnog tijela, radi izgradnje sportsko-rekreacijske površine – igrališta s pratećim sadržajima.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup 1 pokretne kućice u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje, odnosno radi obavljanja trgovačke djelatnosti na javnoj površini u Gradu Vukovaru.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Nakon testiranja koje je održano dana 29. prosinca 2020. godine i intervjua koji je proveden istoga dana, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, na radno mjesto na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja (1 izvršitelj/ica)