Natječaji

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II- natječaj, psiholog/inja

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Zemljište u vlasništvu Grada Vukovara daje se u zakup radi poljoprivredne obrade kako slijedi:

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, spremač/ica

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, stručni suradnik psiholog/inja

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, odgojitelj/ica, projekt "Vrtić za bolji život"

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, odgojitelj/ica

Temeljem članka 47. stavak 3. točke 4. Statuta Grad Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18., 2/18.- pročišćeni tekst i 7/19.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta (klupa) na gradskoj tržnici Vukovar

OŠ JOSIPA MATOŠA, Natječaj, učitelj edukacijski rehabilitator