Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

Povjerenstvo objavljuje, na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada“ Vukovara br. 12/19. i 12/20), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018 i 98/19), listu odabranih korisnika stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru temeljem Dodatka III. Sporazuma

Nekretnina je darovana radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene.

Gradonačelnik Penava o ugroženoj realizaciji projekta "Vukovar Tower".

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina.

Izgradnja nogometnog kampa na zemljištu u vlasništvu Grada Vukovara.

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19 i 12/20), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za tekuću godinu.

Povjerenstvo objavljuje, na temelju članka 8., stavak 2., Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada“ Vukovara br. 12/19.), sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018 i 98/19), listu odabranih korisnika stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru
temeljem Dodatka II. Sporazuma

"Riječ o mladim obrazovanim ljudima koje ovaj grad treba i uz pomoć kojih će se pojačati kapaciteti grada Vukovara," rekao je gradonačelnik Penava.

Riječ je o devet stanova za kadrove potrebne na području Vukovara.