Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

"Riječ o mladim obrazovanim ljudima koje ovaj grad treba i uz pomoć kojih će se pojačati kapaciteti grada Vukovara," rekao je gradonačelnik Penava.

Riječ je o devet stanova za kadrove potrebne na području Vukovara.

"Zbog inertnosti državnih institucija i političkih odnosa stopiraju se projekti i investicije," rekao je zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća, od 20. svibnja 2020. godine, o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa, KLASA: 011-01/20-01/7, URBROJ: 2196/01-01-20-4, prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za 2020. godinu može se podnijeti do 30. lipnja 2020. godine.

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina

Grad Vukovar postao je vlasnikom nogometnog stadiona u Borovu naselju.

Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za tekuću godinu.

U Vukovaru je danas održana svečanost useljenja korisnika u novoizgrađeni višestambeni objekt u Vukovaru, u Ulici Ive Tijardovića, prilikom koje je uručeno 13 ključeva i ugovora o najmu budućim stanarima navedenog objekta.