Natječaji

Rang lista kandidata - Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Temeljem članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) Statuta Gradske knjižnice čl. 10, Upravno vijeće...

Nakon testiranja koje je održano dana 14. listopada 2021. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, na radno mjesto administrativni referent u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u ″Narodnim novinama″ broj 103/21 dana 24. rujna 2021. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje  rang-listu kandidata

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine radi upravljanja aktivnostima u okviru projekata obuhvaćenih Intervencijskim planom Grada Vukovara, na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata (1 izvršitelj/ica), u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, uz probni rad od 2 mjeseca, objavljenog dana 27. rujna 2021. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj Internet stranici Grada Vukovara

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo na radno mjesto Administrativni referent (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, objavljenog dana 27. rujna 2021. godine na službenoj Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internet stranici Grada Vukovara, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 4/21) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav (KLASA: 944-01/21-01/17, URBROJ: 2196/01-02-21-1 od 22. rujna 2021. godine)

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru...