Natječaji

Temeljem Odluke o prodaji trajekta „Golubica“ KLASA: 406-06/23-01/3, URBROJ: 2196-1-02-23-6 od 02. svibnja 2023. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju trajekta „Golubica” u vlasništvu Grada Vukovara

DV VUKOVAR I: JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - objekta nadstrešnice u park šumi Adica, Vukovar, koji se nalazi na katastarskoj čestici broj 1493/2 k.o. Vukovar u vlasništvu Grada Vukovara, tlocrtnih dimenzija 4,00 x 5,00 m, odnosno površine 20 m2, ugostiteljske namjene

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – SPREMAČICA (m/ž)

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo objavljuje rang listu kandidata
prema ukupnom broju bodova...

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR: RECEPCIONAR (m/ž)

DV VUKOVAR II: ODGOJITELJ/ICA, određeno vrijeme

DV VUKOVAR II: SPREMAČ/ICA

DV VUKOVAR II: ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ URBROJ: URBROJ: 114/19, 294/19, 44/21 – Ispravak, 264/21, 433/21 i članka 2. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos, URBROJ: 361/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje  Natječaj  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme