Natječaji

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru...

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Grada Vukovara raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme...

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5/20), Zaključka KLASA: 372-03/21-01/2, URBROJ: 2196/01-02-21-13 od 26.08.2021.g. i Odluke KLASA: 372-03/21-01/2, URBROJ: 2196/01-02-21-14 od 26.08.2021.g. gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

Grad Vukovar objavljuje natječaj za zakup poslovnih prostora na Gradskoj tržnici Vukovar. Rok za podnošenje ponuda istječe 13. rujna 2021. godine.

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje natječaj za obavljanje poslova  POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE (m/ž) - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. godine

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje natječaj za obavljanje poslova  ODGOJITELJ (m/ž)-jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje temeljem članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 –pročišćen tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i Odluke KLASA: 944-15/21-01/36, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 11. kolovoza 2021. godine Natječaj za davanje u zakup pokretnih kućica u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje na javnim površinama

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/27, URBROJ: 2196/01-02-21-10 od 19. srpnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda